Hoofd menu
imageimageimageimage

De diaconie is de instelling voor sociale zorg binnen een kerkelijke (protestantse) gemeente.

De leden van de diaconie, de diakenen, proberen deze zorg te realiseren met behulp van gemeenteleden. Naast ouderlingen en de predikant zijn diakenen aangesteld als ambtsdragers in de kerk. Waar bij de taak van de ouderlingen de nadruk ligt op het stimuleren van de relatie met God, ligt bij de taak van de diaconie meer de nadruk op het stimuleren van de relatie mét en het welzijn van de naaste.

 
Opdracht Diaconie-11God wil dat we Hem en onze naasten liefhebben. Dat heeft Hij laten in weten in de Bijbel. Jezus heeft deze liefde in al zijn volheid laten zien. Hij kwam op aarde om te dienen. Hij was bewogen met iedereen die hulp nodig had, armen, zieken en mensen met tal van andere moeiten. Hij heeft ons laten zien hoe we elkaar moeten liefhebben en voor elkaar moeten zorgen. Deze liefde van God willen graag doorgeven, zodat niemand te kort komt en iedereen die hulp nodig heeft dat ook krijgt.

 

 

 

Wat doet de diaconie
De diaconie heeft de volgende taken:

1. Inventarisatie van de moeiten in de gemeente door bezoeken
2. Gemeenteleden stimuleren zich dienstbaar te maken
3. Gaven inzamelen, beheren en in Christus’ naam uitdelen. Deze gaven kunnen bestaan uit geld of diensten
4. Gemeenteleden die hulp ontvangen bemoedigen en troosten met Gods woord
5. Deze dienstbaarheid van de gemeente zichtbaar maken

De diakenen moeten de gemeenteleden dus helpen om hun diaconale taak uit te voeren. Daarnaast liggen alle organisatorische aspecten bij de uitvoering van het diaconaal beleid op het bordje van de diakenen. Samenvattend kun je zeggen dat de diaconie als taak heeft Gods liefde te laten zien in de gemeente en daarbuiten, door gemeenteleden te stimuleren naar elkaar en hun naaste om te zien.

 

 

Concreet  
1. De diakenen bezoeken samen met de ouderlingen jaarlijks alle leden van hun wijk. Door deze bezoeken proberen ze een goed beeld te vormen van de gaven en behoeften van de gemeenteleden. Deze gaven kunnen in eerste instantie concreet worden ingezet in contactgroepen. Diaconie-12
2. De diaconie heeft een toerustende taak met een drietal aspecten:

a. Informatie en bewustwording: De diaconie heeft tot taak de gemeenteleden bewust te maken van de nood, zowel in de gemeente als daarbuiten. De diaconie wil de gemeente bewust maken van de taak die we als Christenen hebben om te helpen om deze nood op te lossen. De gemeenteleden moet worden gewezen op de gaven en vaardigheden die zij hebben om hulp te bieden in deze nood.

b. Inspireren: De diakenen zullen de gemeenteleden oproepen en enthousiast maken om hun gaven in dienst van anderen (hun naaste) te stellen. Deze naasten zijn mensen uit de gemeente, uit de naaste omgeving, maar ook wereldwijd. De diakenen kunnen de gemeenteleden helpen bij het vinden van een taak die bij zijn of haar gaven past.

c. Activeren en organiseren: De liefde van God moet zichtbaar gemaakt worden. Het mag niet alleen bij woorden blijven. De diakenen willen de gaven van de gemeenteleden inzetten in concrete situaties.

3. De gaven die de diakenen mogen inzamelen en uitdelen kunnen financieel of praktisch van aard zijn. De diakenen kunnen dit niet alleen en hebben de hulp van de gemeente nodig, ze zullen hierbij wel het goede voorbeeld moeten geven.

a. Financieel: De diakenen collecteren elke eredienst voor vooraf vastgestelde doelen. Dit kunnen externe doelen zijn voor bijvoorbeeld het ondersteunen van andere kerken, het opleiden van predikanten een of voor de diaconie. Geld dat voor de diaconie bestemd is kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het ondersteunen van gemeenteleden of het steunen van maatschappelijke doelen.

b. Praktisch: De hulp die de diaconie wil bieden richt zich op hen die ziek zijn, gebrek hebben of eenzaam zijn. Enkele voorbeelden van diaconale taken: - zorgen voor huishoudelijke hulp - boodschappen doen voor iemand die slecht ter been is - bezoek van ouderen, zieken en alleenstaanden - bij financiële problemen helpen de financiën te ordenen - ondersteunen van allerlei acties (zie 5)

Diaconie-14
4. Gemeenteleden die steun ontvangen mogen ook bemoedigd worden vanuit de Bijbel. Financiële en praktische hulp is heel waardevol, maar nog veel waardevoller als dit wordt ondersteund met troost en bemoediging vanuit de Bijbel. Gebrek in welke vorm dan ook kan een aanslag zijn op het geloofsleven. De bijbel leert ons de rijkdom van het evangelie kennen, dit mogen we als diakenen ook doorgeven. Daarnaast laat het ook zien dat de diaken er niet op eigen gezag is, maar als dienaar van Christus.
   
5. Het zichtbaar maken van het diaconale werk van de gemeente gebeurt op veel manieren:
a. Heel beeldend worden de collecten van de gemeente in de offerschalen voorin de kerk gestort.
b. Wekelijks worden de bloemen in de kerk door gemeenteleden als groet gebracht aan andere leden.
c. Zichtbaar/tastbaar zijn ook de acties de diaconie mede helpt organiseren.

Voorbeelden daarvan zijn
- Het jaarlijkse diaconale uitstapje
- Het organiseren van het vakantieproject
- Kerstattentie
- Dorcas voedselactie
- Boodschappenmand
- Verjaardagsfonds

Diaconie-13
6.

Stichting Present
De diaconie ondersteunt het werk van Stichting Present Almelo, http://stichtingpresent.nl/almelo/

StichtingPresentLogo